• DC Unlock the Multiverse Chapter 4 is live! Visit our store to order.
Hro Logo
Belgium: Website Terms of Use
Laatst gewijzigd: 20 december 2023
LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG VOOR U DE WEBSITE BEGINT TE GEBRUIKEN. ZE BEHANDELEN IMMERS UW WETTELIJKE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN, ONDER MEER, ZONDER BEPERKING, WAT BETREFT AFSTAND VAN RECHTEN, AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING EN (TENZIJ U EEN INWONER BENT VAN DE EER) UW VRIJWARING JEGENS ONS. BENT U EEN INWONER VAN DE EER OF HET VK, ZIE DAN BIJLAGE 1 DIE OP U TOEPASSELIJKE AFWIJKINGEN OP DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE BEVAT. BEHALVE VOOR INWONERS VAN DE EER OF HET VK, VERPLICHTEN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OOK OM BIJ GESCHILLEN EEN BEROEP TE DOEN OP INDIVIDUELE ARBITRAGE, EERDER DAN OP EEN VORDERING IN RECHTE, JURYRECHTSPRAAK OF EEN COLLECTIEVE ACTIE, EN BEPERKEN ZE DE VERHAALMOGELIJKHEDEN BIJ EEN GESCHIL.
Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden van de HRO Website
Deze Gebruiksvoorwaarden worden aangegaan tussen u en de United States Playing Card Company (aangeduid als "USPC", "wij" of "ons"). De volgende voorwaarden, samen met alle documenten die er uitdrukkelijk deel van uitmaken door verwijzing (gezamenlijk de "Gebruiksvoorwaarden" of de "Overeenkomst" genoemd), regelen uw toegang tot en gebruik van de website www.hro.gg, met inbegrip van alle inhoud, functies en diensten die op of via de website worden aangeboden (de "Website").
Door de Website te gebruiken, aanvaardt u en stemt u ermee in om gebonden te zijn door deze Gebruiksvoorwaarden en door ons Privacybeleid, dat u kunt vinden ophttps:// app.hro.gg/privacy-policyen dat hierin is opgenomen door verwijzing. Als u niet akkoord wilt gaan met deze Gebruiksvoorwaarden of met het Privacybeleid, bezoek of gebruik de Website dan niet.
De Website wordt aangeboden en ter beschikking gesteld aan gebruikers van 14 jaar of ouder. Door de Website te gebruiken, bevestigt u dat u ten minste 14 jaar oud bent en dat u anderszins wettelijk bekwaam bent om deze Overeenkomst aan te gaan. Als u jonger bent dan 14 jaar of anderszins niet wettelijk bekaam bent om deze Overeenkomst aan te gaan, mag u de Website niet bezoeken of gebruiken.
Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden
Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken herzien en bijwerken. Alle wijzigingen worden onmiddellijk van kracht wanneer wij ze bekendmaken en zijn vanaf dan van toepassing op ieder bezoek en gebruik van de Website.
Als u de Website blijft gebruiken na de bekendmaking van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden, betekent dit dat u instemt met deze wijzigingen en ze aanvaardt. U wordt geacht deze pagina regelmatig te bekijken, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien die bindend zijn voor u.
Toegang tot de Website
Wij behouden ons het recht voor om de Website en alle door ons op de Website geboden diensten of materiaal naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, in te trekken of te wijzigen.
U bent verantwoordelijke voor alle nodige voorzieningen om toegang tot de Website te kunnen nemen.
Om u te abonneren op onze nieuwsbrief of toegang te krijgen tot andere middelen op onze Website, kan u worden gevraagd om bepaalde gegevens te verstrekken.
Intellectuele eigendomsrechten
De Website en de volledige inhoud, features en functies (waaronder maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, weergaven, afbeeldingen, video en audio en het ontwerp, de selectie en schikking daarvan) zijn eigendom van ons, van onze gelieerde ondernemingen, onze of hun licentiegevers of andere leveranciers van dat materiaal en zijn beschermd door Amerikaanse en internationale wetgeving inzake auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendom of beschermingsrechten.
Krachtens deze Gebruiksvoorwaarden mag u de Website uitsluitend gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. U mag het materiaal op de Website niet reproduceren, verspreiden, wijzigen, er afgeleide werken van maken, het openbaar vertonen, in het openbaar uitvoeren, heruitgeven, downloaden, opslaan of verzenden, behalve als volgt:
Uw computer kan tijdelijk kopieën van materiaal opslaan in het RAM-geheugen wanneer u het opent en bekijkt.
U mag bestanden opslaan die automatisch in het cachegeheugen van uw webbrowser zijn opgeslagen om de weergave te verbeteren.
U mag van een redelijk aantal pagina's van de Website één kopie afdrukken of downloaden voor eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik en niet voor verdere reproductie, publicatie of verspreiding.
Als wij desktop, mobiele of andere apps ter beschikking stellen om te downloaden, mag u één enkele kopie downloaden naar uw computer of mobiel apparaat, uitsluitend voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u aanvaardt om gebonden te zijn door onze licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor dergelijke apps.
Als wij sociale-mediafuncties bieden bij bepaalde inhoud, mag u de handelingen verrichten die die functies mogelijk maken.
Het is u verboden:
Veranderingen aan te brengen in kopieën van welk materiaal ook van deze Website.
Om het even welke illustraties, foto's, video- of audiosequenties of grafische elementen te gebruiken los van de begeleidende tekst.
Vermeldingen van copyright, merk- of andere eigendomsrechten te wissen of te wijzigen in kopieën van materiaal van deze Website.
U mag geen enkel deel van de Website of welke diensten of materiaal ook die beschikbaar zijn via de Website bezoeken of gebruiken voor commerciële doeleinden.
De handelsmerken, namen, logo's, product- en dienstnamen, ontwerpen en slogans op de Website zijn handelsmerken van USPC, zijn moedermaatschappij, andere gelieerde ondernemingen van USPC, hun licentiegevers of andere leveranciers. U mag geen enkel merk gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve eigenaar.
Als u welk deel ook van de Website afdrukt, kopieert, wijzigt, downloadt of anderszins gebruikt of andere personen toegang geeft tot welk deel ook van de Website in strijd met de Gebruiksvoorwaarden, vervalt uw recht om de Website te gebruiken onmiddellijk en moet u, naar ons goeddunken, alle kopieën van het materiaal die u hebt gemaakt terugbezorgen of vernietigen. Er wordt geen enkel recht, titel of belang in of op de Website of welke inhoud ook van de Website aan u overgedragen, en alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn toegekend, zijn voorbehouden aan ons. Elk gebruik van de Website dat niet uitdrukkelijk door deze Gebruiksvoorwaarden is toegestaan, vormt een inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden en kan in strijd zijn met de wetgeving inzake auteursrechten, handelsmerken en andere wetten.
Verboden gebruik
U mag deze Website enkel gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in de Website niet te gebruiken:
Op een manier die in strijd is met toepasselijke federale, nationale, lokale of internationale wet- of regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot alle wetten betreffende de export van gegevens of software van en naar de VS of andere landen).
Voor handelingen die minderjaren op welke wijze ook uitbuiten of schaden of proberen uit te buiten of schaden door blootstelling aan ongepaste inhoud, vragen naar persoonsgegevens die het mogelijk maken ze te identificeren of anderszins.
Om enig reclame- of promotiemateriaal met inbegrip van "junkmail", "kettingbrieven", "spam" of andere soortgelijke verzoeken te verzenden of te laten verzenden.
Om u uit te geven of te proberen uitgeven voor USPC, zijn gelieerde ondernemingen, hun licentiegevers of welke werknemer ook van USPC, van zijn gelieerde ondernemingen of van hun licentiegevers of enige andere persoon of entiteit (onder meer, zonder beperking, door gebruik te maken van de e-mailadressen of schermnamen van die personen of entiteiten).
Voor welke andere handelingen ook die een beperking of belemmering kunnen inhouden van andermans gebruik of genot van de Website of die, naar onze mening, ons of gebruikers van de Website kunnen schaden of kunnen blootstellen aan aansprakelijkheid.
Bovendien stemt u ermee in:
De Website niet te gebruiken op een manier die deze onbruikbaar zou kunnen maken, zou kunnen overbelasten, beschadigen of aantasten of het gebruik van de Website door andere partijen, inclusief hun vermogen om via de Website deel te nemen aan realtime-activiteiten, zou kunnen verstoren.
Geen robot, spider of ander automatisch apparaat, proces of middel te gebruiken om toegang te krijgen tot de Website voor welk doel ook, inclusief voor het controleren of kopiëren van materiaal op de Website.
Geen manuele processen te gebruiken om welk materiaal ook op de Website te controleren of te kopiëren, of voor enig ander doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
Geen apparaten, software of routines te gebruiken die de goede werking van de Website verstoren.
Geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander kwaadaardig of technisch schadelijk materiaal te introduceren.
Geen ongeoorloofde toegang te proberen verkrijgen tot welke delen ook van de Website, tot de server waarop de Website is opgeslagen of tot gelijk welke met de Website verbonden server, computer of database, en niet te proberen deze te wijzigen, te beschadigen of te verstoren.
De Website niet aan te vallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.
De goede werking van de Website op geen enkele andere wijze te proberen belemmeren.
Inbreuken op auteursrechten
Wij nemen claims voor inbreuken op auteursrechten ernstig. Wij zullen reageren op kennisgevingen van vermeende inbreuken op auteursrechten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Als u meent dat welk materiaal ook dat toegankelijk is op de Website een schending inhoudt van uw auteursrechten, kunt u vragen om dat materiaal te verwijderen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan onze hierna genoemde copyright agent. Overeenkomstig de Digital Millennium Copyright Act (17 U.S. Code § 512) ("DMCA") moet de schriftelijke kennisgeving in hoofdzaak het volgende bevatten:
Uw fysieke of elektronische handtekening.
Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u meent dat het is geschonden of, als de claim betrekking heeft op meerdere werken op de Website, een representatieve lijst van die werken.
Identificatie van het materiaal waarvan u meent dat het een inbreuk maakt, op een voldoende precieze manier zodat wij dat materiaal kunnen lokaliseren.
De nodige gegevens zodat wij met u contact kunnen opnemen (onder meer uw naam, postadres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres).
Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het auteursrechtelijk beschermd materiaal niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet.
Een verklaring dat de informatie in de schriftelijke kennisgeving correct is.
Een verklaring, op straffe van vervolging wegens meineed, dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht.
Als u niet aan alle vereisten van artikel 512(c)(3) van de DMCA voldoet, wordt mogelijk geen gevolg gegeven aan uw DMCA-kennisgeving.
De door ons aangewezen copyright agent om de DMCA-kennisgevingen te ontvangen is:
Legal Department
United States Playing Card Company 300 Gap Way
Erlanger, KY 41018 +1 (859) 815-7441[email protected]
Wij wijzen erop dat bij een bewust onterechte claim dat bepaald materiaal of activiteiten op de Website inbreuk maken op auteursrechten, een schadevergoeding (inclusief kosten en erelonen van advocaten) verschuldigd kan zijn krachtens artikel 512(f) van de DMCA.
Vertrouwen in geposte informatie
De informatie die op of via de Website wordt voorgesteld, wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor algemene informatiedoeleinden. Wij garanderen niet de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van deze informatie. Elk vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt, is strikt op eigen risico. Wij wijzen alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af ten gevolge van het vertrouwen dat u of een andere bezoeker van de Website of wie dan ook die kennis krijgt van de inhoud ervan, stelt in dat materiaal.
De Website omvat door derden geleverde inhoud, met inbegrip van materiaal van derde-licentiegevers. Alle in dat materiaal afgelegde verklaringen en geformuleerde meningen, en alle artikelen en antwoorden op vragen en andere inhoud buiten de door USPC geleverde inhoud, komen uitsluitend toe en zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon of entiteit die dat materiaal verstrekt. Het materiaal van derden weerspiegelt niet noodzakelijk de mening van USPC. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u of enige derde, voor de inhoud of nauwkeurigheid van materiaal dat door welke derden ook is verstrekt.
Wijzigingen aan de Website
Wij kunnen de Website van tijd tot tijd bijwerken maar het materiaal op de Website is niet noodzakelijk volledig of up-to-date. Al het materiaal op de Website kan op een bepaald ogenblik verouderd zijn en wij hebben geen verplichting om dat materiaal bij te werken.
Informatie over u en uw bezoeken aan de Website
Alle persoonsgegevens die wij op de Website verzamelen, zullen worden gebruikt in overeenstemming met ons Privacybeleid dat u hier kunt raadplegen:https://app.hro.gg/privacy-policy.
Links naar de Website en sociale mediafuncties
U mag linken naar onze homepage, mits u dit doet op een eerlijke en wettelijke manier zonder onze reputatie te schaden of te misbruiken. U mag echter geen link leggen die enige vorm van associatie, goedkeuring of bevestiging van onzentwege suggereert zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
Het is u verboden:
Een link tot stand te brengen vanaf een website die niet uw eigendom is.
Te bewerkstellingen dat de Website of delen ervan worden weergegeven op of lijken te worden weergegeven door een andere site, bijvoorbeeld, door framing, deeplinking of inline-linking.
Te linken naar een ander deel van de Website dan de homepage, tenzij met onze schriftelijke toestemming.
Andere handelingen te verrichten met betrekking tot het materiaal op de Website in strijd met welke andere bepaling ook van deze Gebruiksvoorwaarden.
U aanvaardt om met ons samen te werken om ongeoorloofde framing of linking onmiddellijk te doen stoppen. Wij behouden ons het recht voor om de toestemming om links te leggen in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving.
Wij kunnen alle sociale mediafuncties en alle links op ieder ogenblik naar eigen goeddunken uitschakelen zonder voorafgaande kennisgeving.
Links vanaf de Website
Als de Website links bevat naar andere sites en middelen die ter beschikking worden gesteld door onze licentiegevers of door andere derden, dan worden deze links louter voor uw gemak verstrekt. Dit geldt ook voor links in advertenties, met inbegrip van banneradvertenties en gesponsorde links. Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze sites of middelen en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade die zou voortvloeien uit het gebruik ervan. Als u besluit om sites van derden te bezoeken die zijn gelinkt aan onze Website, dan doet u dat geheel op eigen risico en bent u onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van die bezochte sites.
Geen garanties; Aansprakelijkheidsbeperking
DE WEBSITE EN ALLE DOOR ONS OP DE WEBSITE GEBODEN DIENSTEN OF MATERIAAL, WORDEN GELEVERD OP "AS IS" EN "AS AVAILABLE"-BASIS, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT, WIJZEN WIJ EN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN LEVERANCIERS ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WEBSITE EN ALLE DOOR ONS OP DE WEBSITE GEBODEN DIENSTEN OF MATERIAAL, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN GARANTIES VAN EIGENDOM EN VAN NIET-INBREUK. ONVERMINDERD DE ALGEMENE STREKKING VAN HET VOORGAANDE, GARANDEREN WIJ EN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN LEVERANCIERS NIET: (i) DAT DE WEBSITE EN ALLE DOOR ONS OP DE WEBSITE GEBODEN DIENSTEN OF MATERIAAL FOUTLOOS, ACCURAAT OF UP-TO-DATE ZULLEN ZIJN, DAT ZE ONONDERBROKEN ZULLEN ZIJN OF BESCHIKBAAR OP EEN BEPAALD TIJDSTIP OF EEN BEPAALDE LOCATIE; (ii) DAT ELK DEFECT OF ELKE FOUT IN DE WEBSITE EN IN ALLE DOOR ONS OP DE WEBSITE GEBODEN DIENSTEN OF MATERIAAL ZAL WORDEN GECORRIGEERD; OF (iii) DAT DE WEBSITE EN ALLE DOOR ONS OP DE WEBSITE GEBODEN DIENSTEN OF MATERIAAL VRIJ ZULLEN ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.
U BEGRIJPT, ERKENT EN AANVAARDT DAT USPC, ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF ONZE LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U, NOCH CONTRACTUEEL, NOCH UIT HOOFDE VAN ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONDER ENIGE ANDERE JURIDISCHE OF BILLIJKHEIDSLEER, VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE OF EXEMPLARISCHE OF PUNITIEVE SCHADEVERGOEDINGEN (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING, GEBRUIKSDERVING OF VERLIES VAN GEGEVENS OF INFORMATIE VAN WELKE AARD OOK) ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE WEBSITE OF OM HET EVEN WELKE DOOR ONS OP DE WEBSITE GEBODEN DIENSTEN OF MATERIAAL, ZELFS AL WERDEN WIJ OF ZIJ OP DE HOOGTE GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF VERLIEZEN. U BEGRIJPT EN AANVAARDT DAT DE COLLECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN USPC, OM HET EVEN WELKE VAN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF LEVERANCIERS, EN ALLE MET HEN VERBONDEN PERSONEN TEN AANZIEN VAN U (ONGEACHT OF DIE AANSPRAKELIJKHEID CONTRACTUEEL, UIT HOOFDE VAN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS IS) IN GEEN GEVAL HET BEDRAG VAN US $25 KAN OVERSCHRIJDEN.
ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE, BEGRIJPT, ERKENT EN AANVAARDT U DAT USPC, ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN ONZE LEVERANCIERS NIET AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U VOOR WELKE VERLIEZEN, SCHADE OF CLAIMS OOK DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET UW GEBRUIK (OF ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIK) VAN DE WEBSITE EN ALLE DOOR ONS OP DE WEBSITE GEBODEN DIENSTEN OF MATERIAAL, IN GEVAL VAN:
GEBRUIKERSFOUTEN;
PROBLEMEN MET DE INTERNETVERBINDING, SERVERPROBLEMEN, HARDWARE- OF SOFTWAREPROBLEMEN OF BESCHADIGING OF VERLIES VAN GEGEVENS;
ONGEOORLOOFDE TOEGANG OF ACTIVITEITEN VAN DERDEN, WAARONDER HET GEBRUIK VAN VIRUSSEN, PHISHING, BRUTE FORCE- OF ANDERE AANVALLEN GERICHT TEGEN DE WEBSITE.
INDIEN ALLE OF EEN DEEL VAN DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS OF AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN KRACHTENS HET TOEPASSELIJK RECHT NIET OP U VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN, ZULLEN ZE VAN TOEPASSING ZIJN IN DE RUIMSTE MATE DIE DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT WORDT TOEGESTAAN.
Vrijwaring/vergoeding
U aanvaardt om USPC en onze gelieerde ondernemingen en leveranciers, met inbegrip van onze en hun opvolgers en rechtverkrijgenden, vrij te stellen van, te verdedigen, te vergoeden en te vrijwaren (voor zover toegestaan door het toepasselijk recht) voor alle claims, vorderingen, rechtszaken, aansprakelijkheid, schadevergoedingen, verliezen, onderzoeken, vonnissen, boetes, straffen, schikkingen, rente, kosten en uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, advocaatkosten en kosten in verband met lichamelijk letsel en emotionele schade) die voortvloeien uit of verband houden met ieder gebruik of misbruik van de Website of van om het even welke door ons op de Website geboden diensten of materiaal behoudens zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden, of uw gebruik van gelijk welke via de Website verkregen informatie.
Toepasselijk recht en internationale praktijk
Alle aangelegenheden in verband met de Website en deze Gebruiksvoorwaarden, en alle geschillen of vorderingen die eruit voortvloeien of er verband mee houden (in alle gevallen met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen), worden beheerst door en moeten geïnterpreteerd worden volgens de interne wetten van de staat Delaware zonder inachtneming van de rechtskeuzebepalingen of collisieregels (van de staat Delaware of enig ander rechtsgebied).
Wij claimen niet dat de Website of de door ons op de Website geboden diensten of materiaal toegankelijk of passend zijn buiten de Verenigde Staten. De toegang tot de Website kan mogelijk onwettig zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Als u van buiten de Verenigde Staten toegang neemt tot de Website, dan doet u dit op eigen initiatief en risico en moet u zich houden aan alle toepasselijke lokale wetten en voorschriften. Bij tegenstrijdigheid tussen om het even welke van deze Gebruiksvoorwaarden en uw rechten in uw woonplaats, gelden uw rechten volgens de toepasselijke wetgeving ten aanzien van die bepalingen.
Geschillenregeling en bindende arbitrage
U AANVAARDT OM AFSTAND TE DOEN VAN ALLE RECHTEN OM GESCHILLEN TE BESLECHTEN VOOR EEN RECHTBANK OF JURY, OF OM DEEL TE NEMEN AAN EEN REPRESENTATIEVE OF COLLECTIEVE RECHTSVORDERING. OOK ANDERE RECHTEN DIE U ZOU HEBBEN VOOR EEN RECHTBANK, KUNNEN ONBESCHIKBAAR OF BEPERKT ZIJN BIJ ARBITRAGE. ELKE CLAIM, GESCHIL OF ONENIGHEID (OP GROND VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, DIE REEDS BESTOND OF NU OF IN TOEKOMST ONTSTAAT, INCLUSIEF STATUTAIRE, CONSUMENTENBESCHERMINGS-, GEMEENRECHTELIJKE VORDERINGEN OF VORDERINGEN WEGENS ONRECHTMATIGE DAAD OF OM EEN VERBOD OF BILLIJKE REGELING TE VERKRIJGEN) TUSSEN U EN USPC OF ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP WELKE WIJZE OOK VERBAND HOUDT MET DE WEBSITE, ZAL EXCLUSIEF EN DEFINITIEF WORDEN GEREGELD DOOR BINDENDE ARBITRAGE.
De arbitrage wordt uitgevoerd door de American Arbitration Association ("AAA") overeenkomstig de op het ogenblik geldende Regels voor consumentenarbitrage (de "AAA-regels"), behalve zoals gewijzigd in dit artikel. (De AAA-regels zijn verkrijgbaar op adr.org of telefonisch bij de AAA op het nummer +1-800-778-7879). De  interpretatie en handhaving van dit artikel zijn onderworpen aan de Amerikaanse federale arbitragewet. De arbiter heeft exclusieve bevoegdheid om zich uit te spreken over elk geschil over de vatbaarheid voor arbitrage of uitvoerbaarheid van dit arbitragebeding, inclusief elke betwisting over de redelijkheid ervan of elke andere claim dat het arbitragebeding of de Overeenkomst nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig zou zijn. De arbiter is bevoegd om elke vorm van herstel toe te kennen die naar recht of billijkheid beschikbaar zou zijn voor de rechtbank. Elke uitspraak van de arbiter is definitief en bindend voor elk van de partijen en kan worden ingeroepen als uitspraak voor iedere bevoegde rechtbank.
U gaat akkoord met arbitrage op individuele basis. In geen enkel geschil HEBT U HET RECHT OM U TE VOEGEN OF AAN TE SLUITEN BIJ RECHTS- OF ARBITRALE VORDERINGEN VAN OF TEGEN ANDERE PERSONEN OF ENTITEITEN OF OM ANDERSZINS DEEL TE NEMEN AAN ENIGE VORDERING ALS GROEPS-VERTEGENWOORDIGER, GROEPSLID OF IN EEN ALGEMENE HOEDANIGHEID VAN PARTICULIERE GEVOLMACHTIGDE. Het scheidsgerecht mag geen vorderingen van meer dan één persoon of entiteit samenvoegen en mag niet anderszins enige vorm van representatieve of collectieve procedure voorzitten. Het scheidsgerecht is niet bevoegd om de afdwingbaarheid van deze afstand van groepsarbitrage te beoordelen en een betwisting van het beding van afstand van groepsarbitrage kan enkel worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank. Indien een bepaling van deze arbitrageovereenkomst onuitvoerbaar wordt bevonden, zal de onuitvoerbare bepaling worden geschrapt en blijven de overige arbitragebepalingen van kracht.
ELKE VORDERING NAAR AANLEIDING VAN OF IN VERBAND MET DE WEBSITE MOET WORDEN INGESTELD BINNEN ÉÉN (1) JAAR NADAT DE VORDERING IS ONTSTAAN; NA DIE TERMIJN IS ER GEEN VORDERING MEER MOGELIJK.
Afstand en splitsbaarheid
Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig zou worden geacht, dan doet de ongeldigheid van die bepaling niets af aan de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, die onverminderd van kracht blijven. De afstand van welke bepaling ook van deze Gebruiksvoorwaarden kan niet worden beschouwd als afstand van die bepaling voor de toekomst of als permanente afstand noch als afstand van enige andere bepaling, en het feit dat wij een recht of bepaling krachtens deze Gebruiksvoorwaarden niet inroepen, betekent niet dat wij afstand doen van dat recht of van die bepaling. Elke bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden die, door haar aard, de beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden overleeft, blijft van kracht na die beëindiging.
Volledige overeenkomst
Deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid vormen de volledige overeenkomst tussen u en USPC met betrekking tot de Website vanaf hun datum van inwerkingtreding of toepassing indien gewijzigd. Voor alle duidelijkheid: mogelijke afzonderlijke overeenkomsten tussen u en USPC, met inbegrip van maar niet beperkt tot welke voorwaarden ook van een andere website of van een digitaal actief van USPC of van een van zijn gelieerde ondernemingen, blijven volledig van kracht conform de toepasselijke voorwaarden.
Uw opmerkingen en bezwaren
Alle kennisgevingen van claims wegens inbreuken op auteursrechten moeten worden gericht aan de in het artikel "Inbreuken op auteursrechten" hierboven genoemde copyright agent, op de manier en met de middelen die daarin worden vermeld.
Alle andere feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning en andere communicaties met betrekking tot de Website dienen te worden gericht aan: [email protected].
Bijlage 1 bij de Gebruiksvoorwaarden van de Hro Website
Aanvullende voorwaarden voor Europese Gebruikers
Bent u een gebruiker in de Europese Economische Ruimte ("EU-gebruiker(s)") of in het Verenigd Koninkrijk ("UK-gebruiker(s)") (gezamenlijk "Europese gebruiker(s)"), dan zijn de Gebruiksvoorwaarden op u van toepassing, maar met de volgende afwijkingen en aanvullende voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid of conflict tussen de Gebruiksvoorwaarden en deze aanvullende bepalingen ("Aanvullende voorwaarden"), prevaleren de Aanvullende voorwaarden.
De Gebruiksvoorwaarden worden aangegaan door en tussen u en The United States Playing Card Company, een in Delaware in de Verenigde Staten gevestigde vennootschap met maatschappelijke zetel te 300 Gap Way, Erlanger, KY 41018, Verenigde Staten. U kunt contact met ons opnemen op het HRO platform: https://shop.hro.gg/pages/contact.
Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden van de Hro Website
Artikel 1(b) wordt vervangen als volgt: “Door de Website te gebruiken, aanvaardt u en stemt u ermee in gebonden te zijn en u te houden aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord kunt gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, bezoek of gebruik de Website dan niet. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid, dat u hier kunt raadplegen: https://app.hro.gg/privacy-policy.
Bent u een EU-gebruiker met woonplaats in Spanje, dan wordt artikel 1(c) vervangen als volgt: "De Website wordt aangeboden en ter beschikking gesteld aan gebruikers van 18 jaar of ouder. Door de Website te gebruiken, bevestigt u dat u ten minste 18 jaar oud bent en dat u wettelijk bekwaam bent om deze Overeenkomst aan te gaan. Als u jonger bent dan 18 jaar of niet wettelijk bekaam bent om deze Overeenkomst aan te gaan, mag u de Website niet bezoeken of gebruiken."
Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden
Het artikel "Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden" is niet van toepassing voor de Europese Gebruikers en wordt vervangen als volgt:
"Voor de Europese Gebruikers kunnen wij deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd redelijkerwijs herzien en bijwerken, met name om rekening te houden met: (i) wijzigingen in de wet; (ii) veiligheidskwesties; en/of (iii) veranderingen in omstandigheden buiten onze redelijke controle. Als wij wijzigingen aanbrengen, zullen wij u ten minste dertig (30) dagen van tevoren van die wijzigingen in kennis stellen.
Inbreuken op auteursrechten
Artikel 6(a) onder “Inbreuken op auteursrechten” is van toepassing voor alle Europese gebruikers. De overige alinea's worden vervangen door het volgende:
"Als u meent dat materiaal op de Website inbreuk maakt op uw auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, kunt u inhoud aan ons melden door een e-mail te sturen naar [email protected], met als onderwerpregel "Inbreukmelding". Gelieve in uw "Inbreukmelding" de volgende gegevens te vermelden: (i) een beschrijving van het recht of de rechten die volgens u zijn geschonden; (ii) een beschrijving van het materiaal dat volgens u inbreuk maakt op uw recht(en) en dat moet worden verwijderd of ontoegankelijk moet worden gemaakt; (iii) informatie die redelijkerwijze volstaat om het materiaal te kunnen lokaliseren, waaronder ten minste, indien van toepassing, de URL van de op de Website weergegeven link waar dat materiaal kan worden gevonden, of een screenshot van het inbreukmakende materiaal; en (iv) gegevens zoals uw naam en voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres zodat wij contact met u kunnen opnemen over uw klacht."
Vertrouwen in geposte informatie
De volgende zin in Artikel 7(a) is niet van toepassing voor de Europese Gebruikers: "Wij wijzen alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af ten gevolge van het vertrouwen dat u of een andere bezoeker van de Website of wie dan ook die kennis krijgt van de inhoud ervan, stelt in dat materiaal."
De volgende zin in Artikel 7(b) is niet van toepassing voor de Europese Gebruikers: "Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u of welke derde ook, voor de inhoud of nauwkeurigheid van materiaal dat door welke derden ook is verstrekt.
Aansprakelijkheid
Artikel 12(a) en 12(b) van het artikel "Geen garanties; Aansprakelijkheidsbeperking" die de aansprakelijkheid van HRO krachtens de Gebruiksvoorwaarden beperken, zijn niet van toepassing voor de Europese Gebruikers, voor wie in de plaats de volgende voorwaarden gelden:
"Niets in deze Gebruiksvoorwaarden houdt enige beperking of uitsluiting in van onze aansprakelijkheid voor: (i) overlijden of lichamelijk letsel als gevolg van onze nalatigheid; (ii) bedrog of bedrieglijke verkeerde voorstelling; en (iii) elke aangelegenheid waarbij het voor ons onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken. Onder voorbehoud hiervan zijn wij, wanneer wij deze Gebruiksvoorwaarden niet naleven, aansprakelijk voor verlies of schade die u lijdt die een voorzienbaar gevolg is van onze schending van deze Gebruiksvoorwaarden of onze nalatigheid, maar wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die niet te voorzien is. Verlies of schade is voorzienbaar als het een onmiskenbaar gevolg is van een schending door ons of als u en wij erop bedacht waren op het ogenblik dat u toegang nam tot de Website. Niettegenstaande dit, en behoudens zoals hierboven uiteengezet, is onze totale aansprakelijkheid jegens u voor enig verlies of schade voortvloeiend uit of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, zowel contractueel (ook krachtens een schadevergoeding), uit onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) of anderszins beperkt tot £ 100 / € 100.
Niets in deze Gebruiksvoorwaarden doet afbreuk aan uw wettelijke rechten, waaronder, indien u een EU-gebruiker bent met woonplaats in Frankrijk, uw recht op vergoeding voor alle geleden schade bij schending door ons van een van onze verplichtingen krachtens deze Gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in om de Website of om het even welke door ons op de Website geboden diensten of materiaal, niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enige winstderving, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen."
Toepasselijk recht en internationale praktijk
Niettegenstaande Artikel 14(a) "Toepasselijk recht en internationale praktijk", geniet u, als u een Europese gebruiker bent, van alle dwingende bepalingen van het recht van het land van uw woonplaats. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden, ook niet in het artikel "Toepasselijk recht en internationale praktijk", raakt aan uw rechten als Europese Gebruiker-consument om u te beroepen op die dwingende bepalingen van het lokaal recht.
De volgende alinea van artikel 14(b) "Toepasselijk recht en internationale praktijk" is niet van toepassing voor de Europese Gebruikers:
"Wij claimen niet dat de Website of de door ons op de Website geboden diensten of materiaal toegankelijk of passend zijn buiten de Verenigde Staten. De toegang tot de Website kan mogelijk onwettig zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Als u van buiten de Verenigde Staten toegang neemt tot de Website, dan doet u dit op eigen initiatief en risico en moet u zich houden aan alle toepasselijke lokale wetten en voorschriften".
Geschillenregeling en arbitrage
Artikel 15 "Geschillenbeslechting en bindende arbitrage" is niet van toepassing voor de Europese Gebruikers en wordt vervangen als volgt:
"Niets in deze Gebruiksvoorwaarden doet afbreuk aan uw rechten als Europese Gebruiker-consument om: (i) een procedure tegen ons in te stellen bij de rechtbanken van uw gewone verblijfplaats of de wettelijk bevoegde rechtbanken, en/of (ii) een tegen u ingestelde procedure te laten brengen voor de rechtbanken van uw gewone verblijfplaats of de wettelijk bevoegde rechtbanken. Voor alle duidelijkheid, de bepalingen met betrekking tot bindende arbitrage zijn niet van toepassing voor de Europese Gebruikers. Bent u een EU-gebruiker met woonplaats in Frankrijk, dan hebt u tevens het recht om een bemiddelaar te vragen om een geschil op te lossen krachtens de Gebruiksvoorwaarden. Neem contact met ons op via [email protected] voor details over de door ons aangestelde bemiddelaars."
Diversen
Behalve voor de Europese gebruikers met woonplaats in Spanje, is de volgende paragraaf van artikel 17 "Volledige overeenkomst" niet van toepassing voor de Europese gebruikers:
"Deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid vormen de volledige overeenkomst tussen u en USPC met betrekking tot de Website vanaf hun datum van inwerkingtreding of toepassing indien gewijzigd. Voor alle duidelijkheid: mogelijke afzonderlijke overeenkomsten tussen u en USPC, met inbegrip van maar niet beperkt tot welke voorwaarden ook van een andere website of van een digitaal actief van USPC of van een van zijn gelieerde ondernemingen, blijven volledig van kracht conform de toepasselijke voorwaarden."