• DC Unlock the Multiverse Chapter 4 is live! Visit our store to order.
Hro Logo
Netherlands: Website Terms of Use
Laatst bijgewerkt op 20 december 2023
LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN GOED DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT: ZE BETREFFEN UW WETTELIJKE RECHTEN EN PLICHTEN, WAARONDER, ZONDER BEPERKING, AFSTAND VAN RECHTEN, BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN (TENZIJ U WOONACHTIG BENT IN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE , ‘EER’) UW VRIJWARING TEGENOVER ONS. ALS U IN DE EER OF HET VERENIGD KONINKRIJK WOONT, LEES DAN BIJLAGE 1: DEZE BEVAT AFWIJKINGEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN DIE OP U VAN TOEPASSING ZIJN. BEHALVE WANNEER U IN DE EER OF HET VERENIGD KONINKRIJK WOONT, STELLEN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OOK ALS EIS DAT U VOOR HET OPLOSSEN VAN GESCHILLEN IN INDIVIDUELE GEVALLEN GEBRUIKMAAKT VAN ARBITRAGE IN PLAATS VAN EEN RECHTBANKPROCEDURE, EEN JURYPROCEDURE OF EEN COLLECTIEVE RECHTSZAAK. DAARNAAST BEPERKEN ZE DE RECHTSMIDDELEN DIE U KUNT INSTELLEN IN GEVAL VAN EEN GESCHIL.
Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden voor de Hro-website
Deze Gebruiksvoorwaarden worden aangegaan door en tussen u en The United States Playing Card Company (‘USPC’, ‘we/wij’ en ‘ons/onze’). De hiernavolgende voorwaarden zijn, samen met alle documenten die daar uitdrukkelijk integraal deel van uitmaken (gezamenlijk de ‘Gebruiksvoorwaarden’ en ‘Overeenkomst’ genoemd), van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de website www.hro.gg, waaronder alle content, functionaliteit en diensten die op of via de website worden aangeboden (de ‘Website’).
Door de Website te gebruiken, aanvaardt u en stemt u ermee in gebonden te zijn en u te houden aan deze Gebruiksvoorwaarden en aan ons Privacybeleid, dat u hier https://app.hro.gg/privacy-policy kunt vinden en dat integraal deel van uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet kunt instemmen met deze Gebruiksvoorwaarden of het Privacybeleid, moet u de Website niet bezoeken of gebruiken.
De Website wordt aangeboden en ter beschikking gesteld aan gebruikers die 14 jaar of ouder zijn. Door de Website te gebruiken, bevestigt u dat u ten minste 14 jaar oud bent en handelingsbekwaam bent om deze Overeenkomst aan te gaan. Personen die jonger zijn dan 14 jaar of anderszins niet handelingsbekwaam zijn om deze Overeenkomst aan te gaan, moeten de Website niet bezoeken of gebruiken.
Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden
Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden naar eigen inzicht van tijd tot tijd wijzigen en bijwerken. Alle wijzigingen worden na plaatsing onmiddellijk van kracht en gelden voor alle toegang tot en gebruik van de Website vanaf dat moment.
Als u na het plaatsen van herziene Gebruiksvoorwaarden doorgaat met het gebruiken van de Website, betekent dit dat u de wijzigingen aanvaardt en ermee instemt. We raden u aan deze pagina regelmatig te bezoeken zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, want deze zijn bindend.
Toegang tot de Website
Wij behouden ons het recht voor om deze Website, evenals diensten en materialen die we daarop aanbieden, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving op te heffen of te wijzigen.
U dient zelf de noodzakelijke maatregelen te treffen om toegang te hebben tot de Website.
Voor inschrijving voor onze nieuwsbrief of om andere hulpmiddelen te kunnen bekijken op de Website, kunnen we u vragen bepaalde informatie te verstrekken.
Intellectuele-eigendomsrechten
De Website en de volledige inhoud, functies en functionaliteit ervan (waaronder, zonder beperking, alle informatie, software, tekst, displays, afbeeldingen, video en audio, evenals het ontwerp, de selectie en de indeling ervan) zijn eigendom van ons, onze gelieerde bedrijven, onze of hun licentiegevers of andere providers van dergelijk materiaal, en zijn beschermd door Amerikaanse en internationale wetten inzake auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere intellectuele-eigendomsrechten of eigendomsrechten.
Deze Gebruiksvoorwaarden geven u toestemming om de Website uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden te gebruiken. U mag het materiaal op de Website niet reproduceren, verspreiden of wijzigen, u mag er geen afgeleide werken van maken en u mag het niet in het openbaar uitvoeren, opnieuw publiceren, downloaden, opslaan of verzenden, behalve als volgt:
Uw computer mag kopieën van dergelijk materiaal tijdelijk opslaan in het werkgeheugen wanneer u het opent en bekijkt.
U mag bestanden bewaren die automatisch in de cache van uw webbrowser worden opgeslagen om de weergave ervan te verbeteren.
U mag van een redelijk aantal pagina’s van de Website één kopie afdrukken of downloaden voor uw eigen, persoonlijke, niet-commerciële gebruik, maar niet voor verdere reproductie, publicatie of verspreiding.
Als wij desktop-, mobiele of andere applicaties ter beschikking stellen om te downloaden, mag u daarvan één exemplaar downloaden naar uw computer of mobiele apparaat voor uw eigen, persoonlijke, niet-commerciële gebruik, op voorwaarde dat u ermee instemt gebonden te zijn door onze licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor dergelijke applicaties.
Als we bepaalde inhoud voorzien van socialmediafuncties, mag u de handelingen verrichten die door dergelijke functies mogelijk worden gemaakt.
U mag in geen geval:
kopieën van materialen van deze Website veranderen;
illustraties, foto’s, video- of audiofragmenten of afbeeldingen los van de begeleidende tekst gebruiken;
de informatie betreffende auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten verwijderen van kopieën van materiaal van deze Website.
U mag geen enkel deel van de Website en ook geen diensten of materialen die via de Website beschikbaar zijn, bezoeken of gebruiken voor commerciële doeleinden.
De handelsmerken, namen, logo’s, product- en servicenamen, ontwerpen en slagzinnen op de Website zijn handelsmerken van USPC, diens moedermaatschappij, gelieerde bedrijven van USPC, hun licentiegevers of andere providers. U mag geen enkel merk gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar.
Als u enig deel van de Website kopieert, wijzigt, downloadt of anderszins gebruikt of aan anderen beschikbaar stelt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden, vervalt uw recht om de Website te gebruiken onmiddellijk en moet u alle kopieën van de materialen die u heeft gemaakt, naar onze keuze hetzij retourneren of vernietigen. Geen enkel recht op of belang in en geen enkele aanspraak op de Website of inhoud op de Website wordt aan u overgedragen en wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk worden verleend. Elk gebruik van de Website dat niet uitdrukkelijk door deze Gebruiksvoorwaarden is toegestaan, vormt een schending van deze Gebruiksvoorwaarden en kan inbreuk maken op wetten inzake auteursrechten, merkenrechten en andere wetgeving.
Verboden gebruik
U mag de Website uitsluitend voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden gebruiken. U stemt ermee in de Website niet te zullen gebruiken:
op een manier die inbreuk maakt op toepasselijke federale, staats-, lokale of internationale wet- of regelgeving (waaronder, zonder beperking, wetten met betrekking tot de uitvoer van gegevens of software naar en vanuit de Verenigde Staten of andere landen);
om minderjarigen uit te buiten of schade toe te brengen of te trachten dat te doen door ze bloot te stellen aan ongepaste inhoud, te vragen om persoonlijk identificeerbare informatie of anderszins;
om reclame- of promotiemateriaal, waaronder junkmail, kettingbrieven, spam of vergelijkbare verzoeken, te versturen of te laten versturen;
om u uit te geven voor of te trachten u uit te geven voor USPC, diens gelieerde bedrijven of licentiegevers of voor een werknemer van USPC, diens gelieerde bedrijven of licentiegevers, of voor enige andere persoon of entiteit (waaronder, zonder beperking, door gebruik te maken van e-mailadressen of schermnamen die zijn geassocieerd met een van bovengenoemde bedrijven, entiteiten of personen);
om ander gedrag te vertonen dat iemand anders’ gebruik of plezier van de Website beperkt of belemmert of dat, naar ons oordeel, ons of gebruikers van de Website kan schaden of kan blootstellen aan aansprakelijkheid.
Verder zegt u toe:
de Website niet te zullen gebruiken op een manier die de site zou kunnen uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten of het gebruik van de Website door een andere partij zou kunnen verstoren, daaronder begrepen hun mogelijkheid om mee te doen aan realtime-activiteiten via de Website;
geen robot, spider of ander automatisch apparaat, proces of middel te zullen gebruiken om toegang te krijgen tot de Website voor welk doel dan ook, daaronder begrepen het monitoren of kopiëren van het materiaal op de Website;
zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen handmatige processen te zullen gebruiken voor het monitoren of kopiëren van het materiaal op de Website of enig ander doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden;
geen apparaten, software of routines te zullen gebruiken die de goede werking van de Website verstoren;
geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal te zullen introduceren;
nooit te zullen proberen ongeoorloofd toegang te verkrijgen tot, of storing, schade of hinder teweeg te brengen of te veroorzaken in of aan enig deel van de Website, de server waarop de Website is opgeslagen of enige server, computer of database die is verbonden met de Website;
nooit een denial-of-service-aanval of distributed denial-of-service-aanval op de Website te zullen uitvoeren;
nooit anderszins te zullen trachten de goede werking van de Website te verstoren.
Inbreuk op auteursrechten
Wij nemen vorderingen inzake inbreuken op auteursrechten zeer serieus. We reageren op meldingen van beweerde inbreuken op auteursrechten die voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Als u meent dat op de Website toegankelijk materiaal inbreuk maakt op uw auteursrecht, kunt u verzoeken om verwijdering van dat materiaal door een schriftelijke kennisgeving te sturen aan onze hieronder gespecificeerde functionaris voor auteursrechten. In overeenstemming met de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act (Titel 17, artikel 512 van het Amerikaans Wetboek (U.S.C.)) (‘DMCA’), moet de schriftelijke kennisgeving voornamelijk het volgende bevatten:
uw fysieke of digitale handtekening;
een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt of, als de vordering meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op de Website omvat, een representatieve lijst van die werken;
een zodanig nauwkeurige beschrijving van het materiaal dat volgens u inbreuk maakt, dat wij het kunnen vinden;
voldoende informatie zodat we contact met u kunnen opnemen (waaronder uw naam, postadres, telefoonnummer en, indien mogelijk, e-mailadres);
een verklaring dat u in goed vertrouwen gelooft dat het gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet;
een verklaring dat de informatie in de schriftelijke kennisgeving juist is;
een verklaring (op straffe van vervolging wegens meineed) dat u bevoegd bent op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht.
Als u niet aan alle eisen van artikel 512, lid c, onder 3 van de DMCA voldoet, kan aan uw DMCA-kennisgeving mogelijk geen gevolg worden gegeven.
Het adres van onze aangewezen functionaris voor auteursrechten aan wie DMCA-kennisgevingen moeten worden gestuurd, is:
Legal Department
The United States Playing Card Company 300 Gap Way
Erlanger, KY 41018 Verenigde Staten van Amerika +1 (859) 815-7441[email protected]
We wijzen erop dat als u met opzet ten onrechte verklaart dat materiaal of activiteiten op de Website inbreuk maakt/maken op uw auteursrecht, u volgens artikel 512 onder f van de DMCA aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade (inclusief kosten en advocatenhonoraria).
Vertrouwen in geplaatste informatie
De informatie die op of via de Website wordt aangeboden, wordt uitsluitend ter beschikking gesteld ter algemene informatie. Wij geven geen garanties betreffende de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is strikt voor eigen risico. Wij wijzen elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die zou kunnen voortvloeien uit het vertrouwen dat door u, door andere bezoekers aan de Website of door om het even welke persoon die kennis krijgt van de inhoud ervan, wordt gesteld in dergelijk materiaal.
De Website bevat door derden verstrekte inhoud, waaronder materiaal van externe licentiegevers. Alle verklaringen en meningen die worden geuit in dergelijk materiaal en alle artikelen en reacties op vragen en overige inhoud, anders dan de inhoud verstrekt door USPC, zijn uitsluitend de meningen en verantwoordelijkheid van de persoon of entiteit die genoemd materiaal verstrekt. Materiaal van derden weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de mening van USPC. Wij zijn noch verantwoordelijk, noch aansprakelijk tegenover u of derden voor de inhoud of de juistheid van door derden verstrekt materiaal.
Wijzigingen in de Website
Wij kunnen materiaal op de Website van tijd tot tijd wijzigen, maar het materiaal daarop is niet noodzakelijkerwijs volledig of actueel. Materiaal op de Website kan op een bepaald moment verouderd zijn en wij zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.
Informatie over u en uw bezoeken aan de Website
Alle persoonsgegevens die we verzamelen op de Website worden gebruikt in overeenstemming met ons Privacybeleid, dat u hier kunt vinden:https://app.hro.gg/privacy-policy.
Linken naar de Website en socialmediafuncties
U mag naar onze homepage linken, maar alleen op een eerlijke en wettige manier die geen schade toebrengt aan of misbruik maakt van onze reputatie. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u niet linken op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of ondersteuning van onze kant suggereert.
U mag in geen geval:
linken vanaf een website die niet uw eigendom is;
zorgen dat de Website of delen ervan worden weergeven op, of lijken te worden weergegeven door een andere site, bijvoorbeeld door framen, diep linken of inline linken;
linken naar een ander deel van de Website dan de homepage, behalve als we daartoe schriftelijk toestemming hebben gegeven;
anderszins handelingen verrichten met betrekking tot het materiaal op de Website die niet in overeenstemming zijn met een of meer andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.
U zegt ons uw medewerking toe om te zorgen dat ongeoorloofd framen of linken onmiddellijk ophoudt. Wij behouden ons het recht voor om toestemming om te linken zonder kennisgeving in te trekken.
We kunnen alle of enkele socialmediafuncties en links op elk moment en zonder kennisgeving naar eigen goeddunken uitschakelen.
Links vanaf de Website
Als de Website links van onze licentiegevers of andere derden bevat naar andere sites en bronnen, worden dergelijke links uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Dit geldt ook voor links in advertenties, waaronder banneradvertenties en gesponsorde links. Wij hebben geen enkele controle over en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites of bronnen en evenmin voor verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan. Als u besluit om websites van derden te bezoeken die zijn gelinkt aan de Website, doet u dat geheel op eigen risico en in dat geval zijn de gebruiksvoorwaarden van dergelijke websites op u van toepassing.
Geen garanties; beperking van aansprakelijkheid
DE WEBSITE EN ALLE DIENSTEN OF MATERIALEN DIE WE DAAROP AANBIEDEN, WORDEN VERSTREKT IN DE FEITELIJKE TOESTAND WAARIN ZE ZICH BEVINDEN (‘AS IS’) EN NAARGELANG DE BESCHIKBAARHEID ERVAN (‘AS AVAILABLE’), ZONDER ENIGE EXPLICIETE, IMPLICIETE OF ANDERSSOORTIGE GARANTIE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJKE WETGEVING WIJZEN WIJ EN ONZE GELIEERDE BEDRIJVEN EN LEVERANCIERS ALLE EXPLICIETE EN IMPLICIETE GARANTIES AF MET BETREKKING TOT DE WEBSITE EN ALLE DIENSTEN OF MATERIALEN DIE WIJ DAAROP AANBIEDEN, WAARONDER, ZONDER ENIGE BEPERKING, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GARANTIES VAN EIGENDOM EN NIET-INBREUK. ZONDER DE ALGEMENE STREKKING VAN HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, WORDT NOCH DOOR ONS, NOCH DOOR ONZE GELIEERDE BEDRIJVEN EN LEVERANCIERS GEGARANDEERD DAT: (i) DE WEBSITE EN ALLE DIENSTEN OF MATERIALEN DIE WE DAAROP AANBIEDEN FOUTLOOS, JUIST OF ACTUEEL, ONONDERBROKEN OF OP EEN BEPAALD TIJDSTIP OF BEPAALDE LOCATIE BESCHIKBAAR ZAL OF ZULLEN ZIJN; (ii) ELK DEFECT EN ELKE FOUT OP DE WEBSITE EN IN ALLE DIENSTEN OF MATERIALEN DIE WE DAAROP AANBIEDEN ZAL WORDEN GECORRIGEERD; (iii) DE WEBSITE EN ALLE DIENSTEN OF MATERIALEN DIE WE DAAROP AANBIEDEN GEEN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN ZAL OF ZULLEN BEVATTEN.
U BEGRIJPT, BESEFT EN STEMT ER MEE IN DAT USPC, ONZE GELIEERDE BEDRIJVEN EN ONZE LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL TEGENOVER U AANSPRAKELIJK ZIJN, ZIJ HET OP GROND VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF EEN ANDERE RECHTS- OF BILLIJKHEIDSDOCTRINE, VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE OF BIJZONDERE SCHADE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDING MET EEN PUNITIEF OF VOORBEELDSTELLEND KARAKTER (WAARONDER, ZONDER BEPERKING, GEDERFDE WINST, VERLIES VAN GEBRUIK OF VERLIES VAN GEGEVENS OF INFORMATIE VAN WELKE AARD OOK) DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE WEBSITE OF DE DIENSTEN OF MATERIALEN DIE WE DAAROP AANBIEDEN, OOK NIET ALS WIJ OF ZIJ OP DE HOOGTE WAREN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF VERLIEZEN. U BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT DE COLLECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER U VAN USPC, ONZE GELIEERDE BEDRIJVEN EN LEVERANCIERS, EN VAN PERSONEN DIE MET HEN ZIJN GEASSOCIEERD (ONGEACHT OF DE VORDERING VOORTKOMT UIT EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS) NOOIT MEER ZAL BEDRAGEN DAN USD 25.
ZONDER ENIGE BEPERKING VAN HET VOORGAANDE BEGRIJPT U, BEVESTIGT U EN STEMT U ERMEE IN DAT USPC, ONZE GELIEERDE BEDRIJVEN EN ONZE LEVERANCIERS NOOIT TEGENOVER U AANSPRAKELIJK ZULLEN ZIJN VOOR VERLIEZEN, SCHADE OF VORDERINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET UW GEBRUIK (OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN) VAN DE WEBSITE EN DE DIENSTEN OF MATERIALEN DIE WE DAAROP AANBIEDEN, WAARONDER OP GROND VAN:
GEBRUIKERSFOUTEN;
PROBLEMEN MET DE INTERNETVERBINDING, SERVERPROBLEMEN, HARDWARE- OF SOFTWAREPROBLEMEN OF BESCHADIGING OF VERLIES VAN GEGEVENS;
ONGEOORLOOFDE TOEGANG OF ACTIVITEITEN DOOR DERDEN, WAARONDER HET GEBRUIK VAN VIRUSSEN, PHISHING, BRUTE FORCE OF ANDERE VORMEN VAN AANVALLEN VAN DE WEBSITE.
ALS TOEPASSELIJKE WETGEVING NIET TOELAAT DAT ALLE OF EEN BEPAALD DEEL VAN DE BOVENGENOEMDE DISCLAIMERS OF BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID OP U WORDEN/WORDT TOEGEPAST, DAN ZIJN DEZE DISCLAIMERS EN BEPERKINGEN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.
Vrijwaring
U stemt ermee in USPC en onze gelieerde bedrijven en leveranciers, evenals onze en hun rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden, voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving te ontslaan van, te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen, acties, rechtszaken, aanspraken, schade, verliezen, onderzoeken, vonnissen, boetes, straffen, schikkingen, rente, kosten en uitgaven (waaronder, zonder beperking, advocatenhonoraria en kosten met betrekking tot lichamelijk letsel en emotioneel leed) die voortvloeien uit of verband houden met uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Website, waaronder, maar niet beperkt tot, elk gebruik of misbruik van de Website of van diensten of materialen die we daarop aanbieden dat afwijkt van hetgeen uitdrukkelijk wordt toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden, of uw gebruik van informatie verkregen uit de Website.
Toepasselijk recht en internationaal gebruik
Alle aangelegenheden die betrekking hebben op de Website en deze Gebruiksvoorwaarden, en alle geschillen of vorderingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden (in alle gevallen met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door en uitgelegd overeenkomstig de interne wetten van de staat Delaware, zonder toepassing van om het even welke rechtskeuze- of collisieregels (hetzij van de staat Delaware, hetzij van andere rechtsgebieden).
Wij beweren niet dat de Website of diensten of materialen die we daarop aanbieden, buiten de Verenigde Staten toegankelijk of gepast is of zijn. Toegang tot de Website is voor bepaalde personen of in bepaalde landen mogelijk onwettig. Als u deze Website betreedt van buiten de Verenigde Staten, doet u dat op eigen initiatief en risico en met de plicht om alle toepasselijke lokale wet- en regelgeving na te leven. In geval van tegenstrijdigheid tussen enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden en uw rechten in uw woonplaats, zijn uw rechten volgens toepasselijke wetgeving van toepassing op die bepaling.
Geschillenbeslechting en bindende arbitrage
U DOET HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE RECHTEN OM GESCHILLEN TE LATEN BESLECHTEN DOOR EEN RECHTBANK OF IN EEN JURYPROCEDURE, EN OM MET BETREKKING TOT ENIGE VORDERING DEEL TE NEMEN AAN EEN COLLECTIEF PROCES OF GROEPSGEDING. ANDERE RECHTEN DIE U MOGELIJK ZOU HEBBEN ALS U EEN GERECHTELIJKE PROCEDURE ZOU INSTELLEN, ZIJN MOGELIJK OOK NIET BESCHIKBAAR OF KUNNEN MOGELIJK WORDEN BEPERKT IN ARBITRAGE. ELKE VORDERING, ELK GESCHIL EN ELKE CONTROVERSE (HETZIJ UIT CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, HETZIJ REEDS BESTAAND, ACTUEEL OF TOEKOMSTIG, EN MET INBEGRIP VAN VORDERINGEN OP GROND VAN EEN WET, DE CONSUMENTENBESCHERMING, HET GEMENE RECHT OF OPZETTELIJKE ONRECHTMATIGE DAAD EN VORDERINGEN TOT VOORLOPIGE VOORZIENING EN TOT FACULTATIEVE, ANDERSOORTIGE GENOEGDOENING) TUSSEN U EN USPC OF DIENS GELIEERDE BEDRIJVEN DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGE MANIER VERBAND HOUDT MET DE WEBSITE, ZAL UITSLUITEND EN ONHERROEPELIJK WORDEN BESLIST DOOR BINDENDE ARBITRAGE.
De arbitrage wordt uitgevoerd door de American Arbitration Association (Amerikaanse vereniging voor arbitrage, ‘AAA’) in overeenstemming met de op dat moment geldende Consumer Arbitration Rules (arbitrageregels voor consumenten, ‘AAA-regels’), behalve zoals gewijzigd door dit artikel. (De AAA-regels zijn beschikbaar op adr.org of verkrijgbaar bij de AAA via telefoonnummer +1-800-778-7879.) De United States Federal Arbitration Act (De federale arbitragewet van de Verenigde Staten) is van toepassing op dit artikel. De arbiter heeft de uitsluitende bevoegdheid om geschillen te beslechten met betrekking tot de vatbaarheid voor arbitrage en de uitvoerbaarheid van deze arbitragebepaling, waaronder elk verzet tegen ongepastheid en elke claim dat de arbitragebepaling of de overeenkomstig nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig is. De arbiter heeft de bevoegdheid om elke voorziening toe te kennen die volgens de wet of billijkheid door een rechtbank zou kunnen worden toegekend. Elke uitspraak van de arbiter is definitief en bindend voor elk der partijen en kan als vonnis worden ingeschreven bij elke bevoegde rechtbank.
U stemt in met arbitrage op individuele basis. U HEEFT IN GEEN ENKEL GESCHIL HET RECHT OM RECHTSVORDERINGEN VAN OF TEGEN ANDERE PERSONEN OF ENTITEITEN IN EEN RECHTSZAAK OF ARBITRAGEGEDING TE VOEGEN, OF OM ANDERSZINS ALS VERTEGENWOORDIGER OF MEDE-EISER, OF IN DE HOEDANIGHEID VAN PRIVATE ATTORNEY GENERAL (PARTICULIERE ADVOCAAT DIE NAMENS EEN GROEP EEN ZAAK AANSPANT IN HET ALGEMEEN BELANG) DEEL TE NEMEN AAN EEN RECHTSVORDERING. Het scheidsgerecht mag nooit vorderingen samenvoegen van meer dan één persoon of één entiteit, en mag nimmer enige vorm van groeps- of collectieve vordering voorzitten. Het scheidsgerecht is niet bevoegd om te beslissen over de uitvoerbaarheid van deze afstandsverklaring van groepsarbitragegedingen – daarover mag uitsluitend een bevoegde rechtbank oordelen. Als een bepaling in deze arbitrageovereenkomst niet uitvoerbaar wordt geacht, wordt de niet-uitvoerbare bepaling verwijderd en blijven de overige arbitragebepalingen van kracht.
ELKE VORDERING DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE WEBSITE MOET BINNEN ÉÉN (1) JAAR NA HET ONTSTAAN VAN DE VORDERING WORDEN INGESTELD. IN HET ANDERE GEVAL VERVALT DE VORDERING DOOR VERJARING.
Afstand en deelbaarheid
Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt geacht, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverlet en blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Geen enkele verklaring van afstand van een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van die bepaling of een verklaring van afstand van een andere bepaling, en ons nalaten om enig recht of enige bepaling uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden te doen gelden, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling. Elke bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden die naar haar aard de beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden overleeft, blijft na die beëindiging van kracht.
Volledige overeenkomst
De Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid vormen de volledige overeenkomst tussen u en USPC met betrekking tot de Website vanaf de datum van toepassing of uitvoering ervan indien ze worden gewijzigd. Voor alle duidelijkheid wordt echter opgemerkt dat afzonderlijke overeenkomsten tussen u en USPC, waaronder, zonder beperking, algemene voorwaarden die van toepassing zijn op andere websites of op digitale zaken aangeboden door USPC of diens gelieerde bedrijven, onverkort van kracht blijven volgens de daarin opgenomen bepalingen.
Uw opmerkingen en aandachtspunten
Alle kennisgevingen betreffende vorderingen inzake inbreuk op auteursrechten moeten worden gezonden aan de hierboven onder ‘Inbreuk op auteursrechten’ vermelde functionaris voor auteursrechten op de manier en met de middelen die daar zijn beschreven.
Alle overige feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning en andere communicatie met betrekking tot de Website moet(en) worden gericht aan: [email protected].
Bijlage 1 bij de Gebruiksvoorwaarden voor de Hro-website
Aanvullende Voorwaarden voor Europese gebruikers
Als u een gebruiker bent in de Europese Economische Ruimte (‘EU-gebruiker(s)’) of in het Verenigd Koninkrijk (‘VK-gebruiker(s)’) (samen ‘Europese gebruiker(s)’) zijn de Gebruiksvoorwaarden op u van toepassing, echter met de volgende afwijkingen en aanvullingen. In geval van inconsistentie of tegenstrijdigheid tussen de Gebruiksvoorwaarden en deze aanvullende voorwaarden (‘Aanvullende Voorwaarden’), prevaleren de Aanvullende Voorwaarden.
De Gebruiksvoorwaarden worden aangegaan tussen u en The United States Playing Card Company, een vennootschap gevestigd in Delaware in de Verenigde Staten, met hoofdkantoor te 300 Gap Way, Erlanger, KY 41018, Verenigde Staten. U kunt via het Hro-platform contact met ons opnemen: https://shop.hro.gg/pages/contact.
Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden voor de Hro-website
Artikel 1(b) wordt vervangen als volgt: “Door de Website te gebruiken, aanvaardt u en stemt u ermee in gebonden te zijn en u te houden aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet kunt instemmen met deze Gebruiksvoorwaarden, moet u de Website niet gebruiken. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met ons Privacybeleid, dat u hier kunt vinden: https://app.hro.gg/privacy-policy.
Als u een EU-gebruiker bent en woonachtig bent in Spanje, wordt artikel 1(c) als volgt vervangen: “De Website wordt aangeboden aan en staat ter beschikking van gebruikers die 18 jaar of ouder zijn. Door de Website te gebruiken, bevestigt u dat u ten minste 18 jaar oud bent en handelingsbekwaam bent om deze Overeenkomst aan te gaan. Personen die jonger zijn dan 18 jaar of niet handelingsbekwaam zijn om deze Overeenkomst aan te gaan, moeten de Website niet bezoeken of gebruiken.
Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden
Het artikel ‘Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden’ is niet van toepassing op Europese gebruikers en wordt als volgt vervangen:
Als u een Europese gebruiker bent, kunnen wij deze Gebruiksvoorwaarden in redelijkheid van tijd tot tijd herzien en bijwerken, met name in het kader van: (i) wetswijzigingen; (ii) beveiligingskwesties en/of (iii) wijzigingen in omstandigheden waarover wij geen controle hebben. Als wij wijzigingen aanbrengen, krijgt u daar ten minste dertig (30) dagen van tevoren bericht over.”
Inbreuk op auteursrechten
Artikel 6(a) onder ‘Inbreuk op auteursrechten’ is van toepassing op alle Europese gebruikers. De overige leden van het artikel worden als volgt gewijzigd:
Als u meent dat materiaal op de Website inbreuk maakt op uw auteursrecht of andere intellectuele-eigendomsrechten, kunt u die inhoud aan ons melden door een e-mail te sturen aan [email protected], met in de onderwerpregel: ‘Inbreukmelding’. Vermeld in uw ‘Inbreukmelding’ de volgende informatie: (i) een beschrijving van het/de recht(en) waarop volgens u inbreuk is gemaakt; (ii) een beschrijving van het materiaal dat volgens u inbreuk maakt op uw rechten en dat moet worden verwijderd of ontoegankelijk moet worden gemaakt; (iii) redelijk voldoende informatie op basis waarvan wij het materiaal kunnen vinden, waaronder, ten minste, indien van toepassing, de URL van de link die wordt getoond op de Website waar dergelijk materiaal kan worden gevonden of een screenshot van het inbreukmakende materiaal, en (iv) uw volledige naam, adres, telefoonnummer en e­‑mailadres zodat we over uw klacht contact met u kunnen opnemen.
Vertrouwen in geplaatste informatie
De volgende zin in artikel 7(a) is niet van toepassing op Europese gebruikers: “Wij wijzen elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die zou kunnen voortvloeien uit het vertrouwen dat door u, door andere bezoekers aan de Website of door om het even welke persoon die kennis krijgt van de inhoud ervan, wordt gesteld in dergelijk materiaal.
De volgende zin in artikel 7(b) is niet van toepassing op Europese gebruikers: “Wij zijn noch verantwoordelijk, noch aansprakelijk tegenover u of derden voor de inhoud of de juistheid van door derden verstrekt materiaal.
Aansprakelijkheid
Artikel 12(a) en 12(b) onder ‘Geen garanties; beperking van aansprakelijkheid’, waarin Hro zijn aansprakelijkheid uit hoofde van de Gebruiksvoorwaarden beperkt, is niet van toepassing op Europese gebruikers. In plaats daarvan gelden de volgende bepalingen:
Niets in deze Gebruiksvoorwaarden strekt tot uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid voor: (i) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid; (ii) fraude of frauduleuze voorstelling van zaken, en (iii) elke aangelegenheid ter zake waarvan beperking of uitsluiting van onze aansprakelijkheid onwettig zou zijn. Met inachtneming van het bovenstaande zijn wij, als we deze Gebruiksvoorwaarden niet naleven, verantwoordelijk voor door u geleden verlies of schade dat/die een voorzienbaar gevolg is van onze schending van de Gebruiksvoorwaarden of onze nalatigheid, echter niet voor verlies of schade dat/die niet kon worden voorzien. Verlies of schade is voorzienbaar als dit/deze een duidelijk gevolg was van onze schending of als dit/deze door u en ons werd overwogen op het moment dat u de Website bezocht. Desalniettemin en behalve zoals hierboven is beschreven, is onze totale aansprakelijkheid tegenover u voor verlies of schade dat/die voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden, hetzij uit hoofde van contract (waaronder op grond van vrijwaring), onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of anderszins, beperkt tot £ 100 / € 100.
Niets in deze Gebruiksvoorwaarden doet afbreuk aan uw wettelijke rechten, waaronder, als u een in Frankrijk woonachtige EU-gebruiker bent, uw recht op schadevergoeding voor schade geleden als gevolg van niet-nakoming van onze verplichtingen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in de Website en de diensten en materialen die we daarop aanbieden niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden en wij zijn tegenover u niet aansprakelijk voor gederfde winst, zakelijke verliezen, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.
Toepasselijk recht en internationaal gebruik
Niettegenstaande artikel 14(a) ‘Toepasselijk recht en internationaal gebruik’, gelden voor Europese gebruikers alle dwingendrechtelijke bepalingen van het land waar ze woonachtig zijn. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden, waaronder de bepalingen betreffende ‘Toepasselijk recht en internationaal gebruik’, doet afbreuk aan uw rechten als Europese gebruiker/consument om dergelijke dwingendrechtelijke bepalingen van lokale wetgeving in te roepen.
De volgende paragraaf van artikel 14(b) onder ‘Toepasselijk recht en internationaal gebruik’ is niet van toepassing op Europese gebruikers:
Wij beweren niet dat de Website of diensten of materialen die we daarop aanbieden, buiten de Verenigde Staten toegankelijk of gepast is of zijn. Toegang tot de Website is voor bepaalde personen of in bepaalde landen mogelijk onwettig. Als u deze Website betreedt van buiten de Verenigde Staten, doet u dat op eigen initiatief en risico en met de plicht om alle toepasselijke lokale wet- en regelgeving na te leven.
Geschillenbeslechting en arbitrage
Artikel 15 ‘Geschillenbeslechting en bindende arbitrage’ is niet van toepassing op Europese gebruikers en wordt als volgt vervangen:
Niets in deze Gebruiksvoorwaarden doet afbreuk aan uw rechten als Europese gebruiker/consument om: (i) een gerechtelijke procedure tegen ons aan te spannen bij de rechtbank van uw normale verblijfplaats of een bevoegde rechtbank en/of (ii) een gerechtelijke procedure tegen uzelf te laten aanspannen bij de rechtbank van uw normale verblijfplaats of een bevoegde rechtbank. Voor alle duidelijkheid: bepalingen betreffende bindende arbitrage zijn niet van toepassing op Europese gebruikers. Als u een in Frankrijk woonachtige EU-gebruiker bent, heeft u eveneens het recht om uit de Gebruiksvoorwaarden voortvloeiende geschillen voor te leggen aan een mediator. Voor de gegevens van de mediators die we daartoe hebben aangewezen, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].
Diverse bepalingen
Met uitzondering van in Spanje woonachtige Europese gebruikers, is de volgende paragraaf van artikel 17 ‘Volledige overeenkomst’ niet van toepassing op Europese gebruikers.
“De Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid vormen de volledige overeenkomst tussen u en USPC met betrekking tot de Website vanaf de datum van toepassing of uitvoering ervan indien ze worden gewijzigd. Voor alle duidelijkheid wordt echter opgemerkt dat afzonderlijke overeenkomsten tussen u en USPC, waaronder, zonder beperking, algemene voorwaarden die van toepassing zijn op andere websites of op digitale zaken aangeboden door USPC of diens gelieerde bedrijven, onverkort van kracht blijven volgens de daarin opgenomen bepalingen.”